Žymų Archyvai: Veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2016 m veiklos ataskaita – esigned (Pasirašytas PDF dokumentas)


Skelbiame 2016 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi tiek bešeimininkiais, tiek šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos savanoriai nuolat lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams, sterilizuoja jų mamas. Šeimininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, prieš padovanojant visi globotiniai yra paženklinami mikroschemomis.

Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą

Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 1 6
Priimta naujų gyvūnų 42 71
Padovanota globotinių 33 31
Perduota kitiems globėjams 0 1
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 3 25
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 2 4
Globotinių skaičius metų pabaigoje 5 16

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžioje Įnašų vertė metų pabaigoje
1. Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €
IŠ VISO 2,90 € 2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Gautos lėšos

2016 metai 2015 metai
Fizinių asmenų parama 10 042,05 € 3 164,74 €
Juridinių asmenų parama 1 172,82 € 0,00 €
GPM 2% parama 3 838,47 € 836,06 €
IŠ VISO 15 053,34 € 4 000,80 €

Panaudotos lėšos

2016 metai 2015 metai
Gyvūnų gydymas 8 196,19 € 2 140,63 €
Gyvūnų maistas, kraikas, kita 2 369,85 € 546,78 €
Transporto išlaidos 426,98 € 122,56 €
Bankų ir PayPal mokesčiai 168,70 € 5,12 €
Kitos išlaidos 10,51 € 38,55 €
IŠ VISO 11 172,23 € 2 853,64 €

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

2016 metai 2015 metai
Transporto sąnaudos 426,98 € 122,56 €
Darbuotojų išlaikymo 0,00 € 0,00 €
Kitos veiklos sąnaudos 10 745,25 € 2 731,08 €
IŠ VISO 11 172,23 € 2 853,64 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2016 metai 2015 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 0 0
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 0 0

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

2016 metai 2015 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms 0,00 € 0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

2016 metai 2015 metai
Įstaigos vadovas Mantas Malcius Mantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms 0,00 € 0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

2016 metai 2015 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms 0,00 € 0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

2016 metai 2015 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims 0,00 € 0,00 €

2015 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Kaimo grandinė – 2015 m veiklos ataskaita – esigned.pdf

Skelbiame 2015 m. veiklos ataskaitą. Tokią ataskaitą, pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str., kasmet privalo skelbti visos viešosios įstaigos, o panašios formos ataskaitą, pagal Asociacijų įstatymo 10 str., ir visos asociacijos, visuomeninės organizacijos, susivienijimai, konfederacijos, sąjungos ir draugijos. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos įstaiga, vykdanti bešeimininkių augintinių globą, sterilizaciją (kastraciją) ir ieškanti jiems naujų šeimininkų. Taip pat, įstaiga rūpinasi šeimininkus turinčiais, bet deramai neprižiūrimais gyvūnais, gerina jų laikymo sąlygas, vykdo sterilizacijas (kastracijas). Tokiomis priemonėmis siekiama mažinti bešeimininkių ir prastai prižiūrimų gyvūnų skaičių. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Gyvūnų kaitos ataskaita

Šunys Katės
Globotinių metų pradžioje 0 0
Priimta 19 22
Padovanota 17 13
Grąžinta šeimininkams 1 1
Paleista (PSP) 0 1
Mirė 0 1
Globotinių metų pabaigoje 1 6

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įnašų vertė metų pradžioje Įnašų vertė metų pabaigoje
Bendras dalininkų kapitalas, iš jų: 2,9 € 2,9 €
1. Mantas Malcius 2,9 € 2,9 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

PAJAMOS 4 000,80
1. Privačių asmenų parama 3 164,74
2. GPM 2% parama 836,06
IŠLAIDOS (2 853,64)
1. Gyvūnų gydymas (2 140,63)
2. Gyvūnų maistas, kraikas ir kita (546,78)
3. Transporto išlaidos (122,56)
4. Bankų mokesčiai (5,12)
5. Kitos veiklos išlaidos (38,55)

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus Įstaiga ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:

Žr. trečią punktą.

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įstaiga finansiniais metais darbuotojų neturėjo.

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

Įstaiga finansiniais metais valdymo išlaidų nepatyrė.

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:

Įstaigos vadovas – Mantas Malcius. Išlaidų vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms nepatirta.

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:

Įstaiga kolegialių valdymo organų ataskaitiniu periodu neturėjo.

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:

Ataskaitiniu periodu išlaidų išmokoms minimiems asmenims nebuvo.