Kategorijos
Kitos naujienos

2018 m. veiklos ataskaita ir gyvūnų kaitos ataskaita

Veiklos ataskaita – 2018 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys – 2018 – VšĮ Kaimo grandinė (PDF)


Skelbiame 2018 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., visos viešosios įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto svetainėje ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo paskelbti metinę Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams:

VšĮ „Kaimo grandinė“ – Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems gyvūnams.

Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą


Šunys Katės
Globotinių skaičius metų pradžioje 5 10
Priimta naujų gyvūnų 22 73
Padovanota globotinių 14 35
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo 1 1
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 5 22
Mirė dėl sveikatos sutrikimų 6 6
Globotinių skaičius metų pabaigoje 1 19

2) viešosios įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
1. Mantas Malcius 2,90 € 2,90 €

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė):

Gautos lėšos


2018 metai 2017 metai
Fizinių asmenų parama 11 756,46 € 9 858,48 €
GPM 2% parama 7 316,69 € 5 411,88 €
Juridinių asmenų parama 1 290,00 € 350,56 €IŠ VISO 20 363,15 € 15 620,92 €

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę


Paramos vertė Paramos dalykas
UAB „Bendras Finansavimas“ 210,00 € Finansinė parama
VšĮ „Gralio projektai“ 30,00 € Finansinė parama
UAB „Sec Baltic“ 1050,00 € Finansinė parama

Panaudotos lėšos


2018 metai 2017 metai
Veterinarinės paslaugos 6 537,03 € 6 990,05 €
Maistas, kraikas, kita 2 318,35 € 2 024,67 €
Darbuotojų išlaikymas 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymas 753,73 € 150,00 €
Ryšių sąnaudos 133,80 € 366,07 €
Transporto išlaidos 399,01 € 557,01 €
Kitos veiklos išlaidos 479,47 € 263,40 €
Suteikta labdara, parama 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €
Detali įstaigos finansinė ataskaita: http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita
Apytikslė informacija apie kitų gyvūnų globos ir gerovės organizacijų gautą GPM 2% paramą:
http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama

4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Per finansinius metus VšĮ „Kaimo grandinė“ ilgalaikio turto neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų išlaikymo 7 083,75 € 3 148,32 €
Patalpų išlaikymo 753,73 € 150,00 €
Ryšių 133,80 € 366,07 €
Transporto 399,01 € 557,01 €
Kitos 9 334,85 € 9 278,12 €
Suteiktos labdaros, paramos 25,00 € 0,00 €IŠ VISO 17 730,14 € 13 499,52 €

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:


2018 metai 2017 metai
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 1 0
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 1 1

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:


2018 metai 2017 metai
Sąnaudos valdymo išlaidoms 0,00 € 0,00 €

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Įstaigos vadovas Mantas Malcius Mantas Malcius
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms 0,00 € 0,00 €

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui 0,00 € 0,00 €
Išlaidos kitoms kolegialių organų išmokoms 0,00 € 0,00 €

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims:


2018 metai 2017 metai
Išlaidos su dalininkais susijusiems asmenims 0,00 € 0,00 €

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Google reCAPTCHA apsauga. Privatumo taisyklės ir paslaugų sąlygos.